TOURING BROADWAY

Blumenthal Performing Arts

조직 장소

Belk Theater

Charlotte, NC

예정 공연

2024. 4. 30 - 2024. 5. 5
2024. 5. 7 - 2024. 5. 12
Hairspray
2024. 5. 31 - 2024. 6. 2
2024. 6. 18 - 2024. 6. 23
2024. 8. 8 - 2024. 9. 8
2024. 10. 1 - 2024. 10. 6
2024. 11. 26 - 2024. 12. 1
2025. 3. 25. - 2025. 3. 30.
2025. 5. 20. - 2025. 5. 25.
Tina - The Tina Turner Musical
2025. 6. 10. - 2025. 6. 15.
Ain't Too Proud
2025. 7. 18. - 2025. 7. 20.
2025. 9. 24. - 2025. 10. 26.

Booth Playhouse

Charlotte, NC

예정 공연

현재 예정된 브로드웨이 순회 공연이 없습니다. 다른 이벤트 및 예약 정보는 해당 지역의 웹 사이트를 방문하십시오.

Knight Theater

Charlotte, NC

예정 공연

2024. 5. 14 - 2024. 5. 15
2024. 10. 8 - 2024. 10. 13
2025. 4. 15. - 2025. 4. 27.

Ovens Auditorium

Charlotte, NC

예정 공연

Shrek
2025. 2. 14. - 2025. 2. 16.