Broadway.org

百老汇联盟旗下的官方在线总部,专门提供纽约市内的百老汇及北美巡演剧目的相关资讯。

TOURING BROADWAY

Broadway Across America - Baltimore

组织场地

Hippodrome Theatre

Baltimore, MD

正在上演

2020-2-12 - 2020-3-8

即将上演的剧目

2020-3-17 - 2020-3-22
2020-5-5 - 2020-5-17
2020-6-2 - 2020-6-7
2020-10-13 - 2020-10-18
Hairspray
2020-11-10 - 2020-11-15
2020-12-8 - 2020-12-13
2021-1-19 - 2021-1-24
2021-3-2 - 2021-3-7
2021-3-30 - 2021-4-4
2021-5-4 - 2021-5-9
2021-6-8 - 2021-7-3