TOURING BROADWAY

Broadway in Hollywood – Nederlander

组织场地

Dolby Theatre

Los Angeles, CA

即将上演的剧目

目前没有预定要进行巡演的百老汇剧目。请访问该场地的网站,查看其他的活动与预定演出信息。

Pantages Theatre - Los Angeles

Los Angeles, CA

正在上演

2023-5-9 - 2023-6-10

即将上演的剧目

2023-6-13 - 2023-7-9
2023-7-11 - 2023-7-30
2023-8-1 - 2023-9-10
2023-9-12 - 2023-9-23
2023-12-20 - 2024-1-28
2024-2-13 - 2024-3-3
Chicago
2024-3-5 - 2024-3-24
2024-5-14 - 2024-6-2
2024-6-11 - 2024-6-30
2024-7-30 - 2024-8-18