Broadway.org

百老汇联盟旗下的官方在线总部,专门提供纽约市内的百老汇及北美巡演剧目的相关资讯。

TOURING BROADWAY

Broadway San Diego

组织场地

Balboa Theatre

San Diego, CA

即将上演的剧目

目前没有预定要进行巡演的百老汇剧目。请访问该场地的网站,查看其他的活动与预定演出信息。

San Diego Civic Theatre

San Diego, CA

即将上演的剧目

2019-12-31 - 2020-1-12
2020-2-28 - 2020-3-1
2020-3-26 - 2020-4-12
Rent
2020-5-8 - 2020-5-10
2020-6-9 - 2020-6-14
2020-6-23 - 2020-6-28
2020-7-7 - 2020-7-12

Spreckels Theatre

San Diego, CA

即将上演的剧目

目前没有预定要进行巡演的百老汇剧目。请访问该场地的网站,查看其他的活动与预定演出信息。